Skelbimai

ANGLIJA.today PRIVATUMO POLITIKA

ANGLIJA.TODAY LIMITED, būdamas naujienų tinklapio www.anglija.today valdytoju, skaitytojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remiantis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti. 

Tvarkydamas asmens duomenis ANGLIJA.TODAY LIMITED  laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto naujienų tinklapiu www.anglija.today.Joje nurodoma, iš kur Anglija.today gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį. 

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems www.anglija.today .

Duomenų valdytojas 

Anglija.today administruoja ANGLIJA.TODAY LIMITED, Unit 1, 140 The Grove, Stratford, E15 1NS, UK
Pagal BDAR, ANGLIJA.TODAY LIMITED yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.
 

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydamas duomenis Anglija.today laikosi šių principų:
    1. duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
    2. duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;
    3. deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant Anglija.today tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
    4. siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
    5. duomenis laiko tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
    6. duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.


Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys Anglija.today tvarkomi šiais tikslais:
    1. Skelbimų talpinimui;
    2. Naujienlaiškio platinimo tikslu - tik Jums užsisakant šią paslaugą;
    3. Galimybės komentuoti straipsnius užtikrinimo tikslu - tik Jums komentuojant straipsnius;
    4. Galimybės lengvai užsiregistruoti pasinaudojant turimu Facebook profiliu;
    5. Pritaikant www.anglija.today Jūsų prie Jūsų naršymo įpročių - tik su Jūsų sutikimu;
   

Tvarkomi duomenys ir jų surinkimo būdai

Anglija.today tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:
    1. Skelbimų talpinimui - prisijungimo vardą ir el. pašto adresą (Jums pateikus);
    2. Naujienlaiškio platinimo tikslu - el. pašto adresą (Jums pateikus);
    3. Galimybės komentuoti straipsnius užtikrinimo tikslu - pseudonimą (Jums pateikus) ir IP adresą (automatiškai);

  4.Registracija pasinaudojant savo turimu Facebook profiliu. (Jums pateikus)
    5. Galimybės vertinti straipsnius užtikrinimo tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai);
    6. Mobilios versijos anglija.today palaikymo tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai);
    7. Pritaikant anglija.today prie Jūsų naršymo įpročių - slapukai (cookies) (automatiškai);).
 

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Anglija.today užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Anglija.today pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams  (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų, pristatymo ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės anglija.today surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo ANGLIJA.TODAY LIMITED tikslais.
 

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi tik tol, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Anglija.today naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones kaip tai nustato BDAR.


Nuorodos į kitas internetines svetaines

Anglija.today pateikiamos nuorodos į išorines internetines svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Anglija.today neprisiima atsakomybės už kitų, ne ANGLIJA.TODAY LIMITED administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Tvarkydamas asmens duomenis anglija.today užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:
    1. informavimą apie duomenų tvarkymą;
    7. teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
    8. teisę reikalauti ištaisyti ir/ar papildyti netikslius duomenis;
    9. teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nebereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
    10. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
    11. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
    12. teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Anglija.today gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik vienareikšmiškai nustačius asmens tapatybę.

Anglija.today įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui Anglija.today sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir/ar išspręstas ginčas. 

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Anglija.today ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Anglija.today įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Anglija.today veiksmais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.
 

DUOMENŲ PANAIKINIMAS

Jeigu norite panaikinti savo anketą ir visą sukauptą informaciją per visą Jūsų registracijos laikotarpį,(facebook profilis, sukurti skelbimai, komentarai, el.paštas, vardas, pavardė, slapyvardis, kontaktai) parašykite mums el.laišką į reklama@anglija.today iš Jūsų sukurtos anketos el.pašto.


Kontaktai

Su kitais privatumo politika susijusiais klausimais kviečiame kreiptis:
    • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai: Unit 1,140 The Grove, Stratford, E15 1NS, UK ;
    • siunčiant elektroniniu paštu: reklama@anglija.today ; info@anglija.today ; redakcija@anglija.today
 

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami taip pat, kaip paskelbta privatumo politika.
Draudžiama šią privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Anglija.today sutikimo.